top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Algemene voorwaarden van Organisatiebureau Vitaux BV, hierna, Vitaux, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering van haar klanten af te sluiten overeenkomsten met Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 32115374.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Vitaux.
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Vitaux.

1.3. Opdrachtnemer: Vitaux die de opdracht aanneemt c.q. accepteert.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Vitaux gesloten overeen-komsten en verrichtte diensten en alle overige door Vitaux verrichtte handelingen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Vitaux verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Vitaux en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet geldig.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vitaux en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1. De door Vitaux gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
3.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Vitaux een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Aanvullende  mondelinge afspraken en bedingen binden Vitaux nadat deze schriftelijk door Vitaux zijn bevestigd.
3.3. Het indienen van bezwaren of klachten bij Vitaux geeft nooit recht betaling van de factuur op te schorten.

 

ARTIKEL 4. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Vitaux zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever gewenst resultaat. Vitaux zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering van activiteiten door Vitaux mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van juiste, volledige en duidelijke gegevens of materialen.
4.3. Het kan wenselijk zijn afspraken te borgen in een Service Level Agreement op te stellen tussen opdrachtgever en Vitaux. Opstelling gebeurt in onderling overleg.

4.4. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Vitaux te worden meegedeeld.

4.5. Klachten worden door Vitaux binnen een periode van 4 weken behandeld en zo mogelijk afgerond.

 

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN
5.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de totstandkoming van een project, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Vitaux, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader te bepalen vergoeding afspreken.
5.2. Indien Vitaux op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Vitaux namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
5.3. Indien bij de uitvoering van de opdracht Vitaux volgens afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden afneemt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden voor de opdrachtgever.
5.4. Vitaux is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam-registrant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

6.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Vitaux. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Vitaux daartoe bevoegd.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooi-rechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, beeld/portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Vitaux te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Vitaux openbaar te maken, verspreiden of te verveelvoudigen.

6.4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Vitaux tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Vitaux, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens tenzij anders overeengekomen.
6.6. Door Vitaux of anderen ontwikkelde scripts, apps, tools en programma’s gebruikt in en/of bij het tot maken van een website voor de opdracht blijven eigendom van Vitaux. Opdrachtnemer is rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.

6.7 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever de opdracht-nemer, de werknemers van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren.

6.8 Door het in het kader van de opdracht aan opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken van welke aard dan ook, geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan opdrachtnemer deze materialen en werken onbeperkt te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.

6.9 Opdrachtgever en voor de opdracht ingehuurde derden, zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Deze geluid-, foto – en/of beeldopnamen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

 

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Vitaux geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een 2% rente per maand verschuldigd. Alle door Vitaux gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, zoals gemaakte kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incasso bureaus in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.
7.2. Vitaux heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
7.3. De opdrachtgever verricht de aan Vitaux verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behalve verrekening van op de overeenkomst betrekking hebbende betaalde voorschotten aan Vitaux.
7.4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke blijft, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.,

7.5 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. In geval van annulering dient opdrachtgever dan de navolgende kosten aan opdrachtnemer te voldoen:

a) in de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en

f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

7.6 Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers (aan een evenement of training) meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.

7.7 Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij een minder aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

7.8 Indien op het moment van annulering de schade van opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals vermeld hierboven in artikel 7.5, dan dient opdrachtgever dit hogere schadebedrag aan opdrachtnemer te vergoeden.

 

ARTIKEL 8. OPZEGGING OVEREENKOMST
8.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2. Indien de overeenkomst door Vitaux wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Vitaux redelijkerwijs niet meer gevraagd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3. De schadevergoeding bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Vitaux voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4. Zowel Vitaux als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Vitaux het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
8.5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Vitaux zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Vitaux ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vitaux vóór de ontbinding heeft gefactureerd voor hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6. Wanneer de werkzaamheden van Vitaux bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst voor onbepaalde tjid gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een minimale opzegtermijn van ten minste twee weken.

8.7 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken en materialen bij opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Vitaux is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in de app, technische of de tekst/ gegevens, nadat de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in de app of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2. Vitaux is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Vitaux aan de overeenkomst te laten voldoen;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Vitaux is uitgesloten voor alle overige schade, waaronder indirecte schade zoals  gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Vitaux, is de aansprakelijkheid van Vitaux voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de Vitaux gemaakte kosten.
9.4. Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van 2 maanden nadat de opdracht is voltooid.
9.5. De opdrachtgever is gehouden kopieën/back-ups van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht door Vitaux is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Vitaux niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën/back ups niet was ontstaan.

 

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Vitaux gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gehouden.
 

ARTIKEL 11. DIGITALE BESTANDEN/VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
11.1. De opdrachtgever zal alle bestanden en gegevens grondig nakijken voordat de uiteindelijke opdracht wordt (door)gestuurd. De verantwoordelijkheid van de correctheid van de digitale bestanden ligt volledig bij de opdrachtgever.

11.2 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

11.3 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.

11.4 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of als verwerker indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

11.5 Opdrachtnemer zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.

11.6 Opdrachtnemer zal onder de overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient opdrachtgever dit vooraf aan opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

11.7 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

11.8 Opdrachtgever zal voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

11.9 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden.

11.10 Opdrachtgever bevestigt dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgevers vrijwaren de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.

11.11 De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoons-gegevens verwerken onder het gezag van opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

11.12 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11.13 Opdrachtnemer zal opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

11.14 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot opdrachtnemer, zal opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

11.15 Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft op basis van de AVG.

11.16 Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten voor de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 12. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER BIJ EVENEMENTEN

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever voor eigen rekening zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder de veiligheid voor deelnemers, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daarom vragen.

12.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is opdrachtgever verplicht om een reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op verzoek aan opdrachtnemer te verstrekken.

12.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledig-heid van de door haar verstrekte informatie.

12.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 12.1, 12.2 en/of 12.3 en opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe opdrachtnemer gerechtigd is en/of opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

12.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendoms-rechten van derden.

12.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

12.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals de bezoeker van een evenement.

12.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER BIJ EVENEMENTEN

13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van zijn aansprakelijk-heidsverzekering en wel tot het bedrag dat door die verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld.

13.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 10.000,-.

13.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,

waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die opdrachtnemer voor de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens opdrachtnemer heeft,  dienen schriftelijk binnen 1 maand na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, door opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

13.8 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.

13.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.

 

ARTIKEL 14: WERVEN, SELECTEREN EN UITLENEN VAN PERSONEEL

De onderstaande bepalingen van Vitaux als opdrachtnemer zijn specifiek van toepassing op alle door opdrachtgever verstrekte opdrachten op het gebied van werven, selecteren of uitlenen van personeel. Deze bepalingen zijn aanvullend op de overige algemene voorwaarden van Vitaux voor zover van toepassing.

14.1 Vitaux stelt voor een bepaalde periode haar personeel ter beschikking aan opdrachtgever. Het bemiddelingsbedrag dat hiervoor aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht zal vooraf met opdrachtgever worden overeengekomen.

14.2 Voor bemiddeling van vast (para-)veterinair personeel in een dierenartsenpraktijk, wordt een bemiddelingsbedrag in rekening gebracht op basis van 50% van het fulltime bruto maandsalaris van de kandidaat op basis van 40 uur. Indien een kandidaat onvoldoende geschikt blijkt gedurende de wettelijke proeftijd, wordt geprobeerd een nieuwe kandidaat te vinden. Daarnaast geldt dat er indien er onkosten gemaakt worden door een kandidaat voor bijvoorbeeld vervoer of parkeren, deze gemaximaliseerd zijn op € 50,- per kandidaat.

14.3. Vitaux stelt haar uitzendkrachten voor werkzaamheden ter beschikking aan de opdrachtgever tegen het overeengekomen uurtarief. De uitzendkracht kan kosteloos worden overgenomen worden voor een eventueel dienstverband na 600 (zeshonderd) uur voor dierenartsenpraktijken of 1040 (duizendveertig) uur voor overige bedrijfsleven. Indien een kandidaat ondanks inspanningen van Vitaux onvoldoende geschikt blijkt, ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht om de tot dan toe door uitzendkracht gewerkte uren te voldoen aan Vitaux.  

14.4. Voor bemiddeling van (para-)veterinair personeel anders dan medewerkers in een dierenartsenpraktijk, wordt het bemiddelingsbedrag aangepast, zodat dit representatief is voor de marktsituatie. Het bemiddelingsbedrag bedraagt 15% van een bruto jaarsalaris uitgaande van een fulltime dienstverband en excl. 8% vakantiegeld, tenzij anders afgesproken in een aanvullende overeenkomst. Reiskosten van de kandidaat voor het kennismakingsgesprek bij opdrachtgever kunnen worden doorbelast. Indien een kandidaat ondanks inspanningen van Vitaux onvoldoende geschikt blijkt gedurende de (wettelijke) proeftijd, wordt geprobeerd een nieuwe kandidaat te vinden. Vitaux zal vóór de datum van indiensttreding van opdrachtgever een getekende kopie van de arbeidsovereenkomst ontvangen. Indien er onverhoopt binnen 1 jaar een nieuwe kandidaat voor dezelfde functie nodig is, wordt in overleg een nieuw bemiddelingsbedrag tussen partijen vastgesteld. Indien van toepassing wordt de wettelijk verplichte transitievergoeding aan opdrachtgever doorbelast.  

14.5. Opdrachtgever dient zich te hebben verzekerd voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarin ook uitzendkrachten gedekt zijn, alsmede een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. 

14.6. Indien Vitaux geen kandidaat kan voordragen die voldoet aan de vooraf gestelde functiecriteria of als de opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken binnen 2 weken voor startdatum, worden er minimaal administratiekosten à € 100,- in rekening gebracht.

14.7. Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum bij Vitaux te zijn ingediend. Ná deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. In geval van overschrijding van de betalingstermijn zal over het openstaande bedrag 1% per kalendermaand, een gedeelte van de maand als volle gerekend, in rekening worden gebracht. Tevens zullen administratiekosten à € 50,- per overschrijding worden berekend. Bij buitengerechtelijke incassokosten zal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 80,= plus alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Tevens behoudt Vitaux het recht om in deze omstandigheden de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.  

14.8. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 1 jaar een kandidaat in dienst neemt uit de geselecteerde of voorgedragen kandidaten van Vitaux zal het van toepassing zijnde bemiddelingsbedrag voor het afkopen in rekening worden gebracht. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de kandidaat niet in dienst genomen is. Een bemiddelingsvergoeding is ook van toepassing bij via Vitaux ingehuurde zelfstandigen.

14.9. Indien de opdrachtgever de (oproep)medewerker op de dag zelf laat weten geen of minder dan 3 (aaneengesloten) uren gebruik te maken van de diensten van de medewerker, is de opdrachtgever per oproep een vergoeding verschuldigd over minimaal 3 werkuren. Voor waarnemers geldt in dat geval 50% van het volledige opdrachtgeverstarief. Indien een waarneming binnen 2 weken voor startdatum wordt geannuleerd, worden € 100,- administratiekosten in rekening gebracht.

14.10. Tariefverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Vitaux dit vooraf bedongen heeft en/of deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Bij meningsverschillen en/of problemen met de kandidaat dient opdrachtgever Vitaux schriftelijk op de hoogte te brengen, waarna een passende oplossing wordt gezocht.

14.11. Indien een bepaling nietig blijkt of veranderd, zullen overige bepalingen onveranderd gehandhaafd blijven.  

14.12. Alle in dit artikel genoemde en bedoelde bedragen zijn exclusief BTW.   

14.13  Bij geschillen is het Nederlands Recht van toepassing en bepaalt Vitaux welke rechtbank bevoegd is om het geschil te behandelen.  

 

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen, (iii) nationale rouw) en (iv) pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

 

 

 

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail via info@vitaux.nl contact opnemen met Vitaux.

bottom of page